BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem w 2020 r.

116 266 878

+9,43%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 642

+10,86%

do roku 20195 102,55

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

539,01

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 490,33

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

165,65

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Mrągowo w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 17% wszystkich dochodów Miasta. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nieznacznie zmalały. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Miasta w 2020 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja programu "Rodzina 500+"). Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów Miasta były wpływy z subwencji ogólnej. Trzy najważniejsze źródła dochodów Miasta odnosiły się do źródeł zewnętrznych i zapewniały łącznie ponad 51% wpływów.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta był podatek od nieruchomości, który wykonano w 2020 r. na poziomie 18,9 mln zł (12,17% wpływów). Istotnym źródłem dochodów własnych Miasta były również wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST (wykonane w wysokości 5,4 mln zł), które obejmowały głównie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody własne Miasta wykonano na poziomie 11,1 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Miasta w 2020 r.


Dochody Miasta Mrągowo w 2020 r.


Struktura dochodów Miasta Mrągowo w 2020 r.WYDATKIWydatki ogółem w 2020 r.

118 536 877

+16,73%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 752

+11,48%

do roku 20194 904,75

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

846,96

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 348 957

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

4 042 735

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Miasto Mrągowo najwięcej środków wydatkowało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Miasto wydatkowało na realizację zadań oświatowych ponad 38 mln zł co stanowiło ponad 32% wydatkowanych środków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Miasta wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Drugim wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Miasta w 2020 r. była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, które wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 39,5 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 7,4 mln zł, co stanowiło blisko 6,25% wydatków budżetowych Miasta. Znaczące środki Miasto wydatkowało również w obszarze gospodarki komunalnej oraz transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez Miasto zadaniami inwestycyjnymi.

Główne kierunki wydatków Miasta Mrągowo w 2020 r.ZADŁUŻENIEKWOTA ZADŁUŻENIA miasta w 2020 r.

18 300 000

+40,47%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca w 2020 r.

888

+42,30%

do roku 2019-2 269 999

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

4 076 507

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

15,74%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

15 726,57

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Miasta Mrągowo na koniec 2020 r. wyniosło 18,3 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Miasta wzrosła o kwotę 5,2 mln zł. Wzrost zadłużenia Miasta jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Pomimo wzrostu nominalnej wartości zadłużenia, kwota długu w relacji do dochodów ogółem jest relatywnie niewielka i wynosi 15,74%. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Mrągowo w 2020 r. wg ostatniej aktualnej zmiany