budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje


infrastruKTURA DROGOWA5

Liczba linii

autobusowych

45

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

50

Długość linii

autobusowych (w km)


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.0,41

Długość nowo wybudowanych

dróg miejskich (w km)

0,41

Długość nowych wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

1,27

Długość wyremontowanych dróg miejskich (w km)Wyremontowana "Nasza uliczka" - droga biegnąca przy krajowej szesnastce w Mrągowie

Wyremontowana "Nasza uliczka" - droga biegnąca przy krajowej szesnastce w Mrągowie


47

Liczba nowych

lamp ulicznych

0

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych

0,78

Długość wybudowanych

chodników (w km)infrastruktura MIESZKANIOWA590

Liczba obowiązujących umów najmu miejskich lokali mieszkalnych w 2020 r.

110

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2020 r.

80

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2020 r.


144

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

77

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

65

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0,7

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

54,6

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

4,2

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)Miejski program budowy mieszkań komunalno - własnościowych "Mrągowianin"

Miasto Mrągowo i TBS "KARO" Sp. z o.o. przystąpiły w 2020 roku do budowy mieszkań komunalno-własnościowych w ramach programu "Mrągowianin", tj. budowy budynku mieszkalnego 40-50 rodzinnego. Budynek usytuowany będzie przy ul. Osiedle Mazurskie. Lokale będą miały powierzchnie od około 38 do 60 m2. Miejski program budowy mieszkań komunalno-własnościowych "Mrągowianin" daje korzyści zarówno dla Miasta jak i mieszkańców. Poprzez takie budownictwo Miasto zrealizuje częściowo zadanie własne związane z zapewnianiem mieszkań, a z drugiej strony mieszkańcy mogą nabyć na własność tanie mieszkania. Ponadto część przyszłych najemców może zwolnić dotychczas zajmowane lokale, które są drogie w utrzymaniu, i gmina będzie je mogła sprzedać na wolnym rynku i przeznaczyć na inne cele mieszkaniowe, np. budownictwo socjalne. Więcej informacji znajduje się na stronie Projektu.LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.

1 033

0,00%

do roku 20191 807

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

120

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

73

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Podatki dla przedsiębiorców w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, na terenie Miasta Mrągowa stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Miasta. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Miasta, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Miasta Mrągowa są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.033,26 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.033,24.ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w Mieście ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Mieście Mrągowo większa część powierzchni objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Miasta oraz zadowolenie mieszkańców.


15

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

1 201

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

81,09%

Powierzchnia Miasta

objęta MPZPCZYTAJ DALEJ: