INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2020 r.:

17 454 918
+124,38%
do roku 2019Główne kierunki inwestycyjne Miasta Mrągowo w 2020 r.


98,16% wydatków inwestycyjnych Miasta Mrągowo w 2020 r. skumulowane zostało w 3 obszarach: transport i łączność, oświata i wychowanie oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez Miasto w 2020 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 r.


BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA


Koszt: 8.783.276,19 zł


W obszarze budowy dróg lokalnych w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • drogi gminne:

   • „Mazurska Pętla Rowerowa” – zadanie w trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2020 r. - 17.988,02 zł;

   • „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie” – zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 5.182.830,94 zł;

   • „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie” – zadanie w trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2020 r. - 54.843,31 zł;

   • „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N – ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 3.021.446,01 zł;

   • „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie” - zadanie w trakcie realizacji - wydatki poniesione w 2020 r. - 0,00 zł;

   • „Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 118.672,46 zł;

 • drogi wewnętrzne:

   • „Remont drogi wewnętrznej wzdłuż zabudowy przy ul. Wojska Polskiego 87-102 w Mrągowie” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 292.955,20 zł;

 • pozostałe:

   • „Utwardzenie części działki nr 4-41/16 na os. Mazurskim w Mrągowie” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 93.686,00 zł.


Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu"

Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu"

ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie

Ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie

Działka na os. Mazurskim w Mrągowie

Działka na os. Mazurskim w Mrągowie


inwestycje oświatowe


Koszt: 5.880.952,45 zł


W obszarze oświaty i wychowania w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • szkoły podstawowe:

   • „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4” – zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 3.174.127,68 zł;

 • przedszkola:

   • „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” – zadanie przygotowane do realizacji - wydatki poniesione w 2020 r. - 0,00 zł;

   • „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka z oddziałem integracyjnym” przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie” – zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 2.170.693,47 zł;

 • pozostałe:

   • „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 536.128,30 zł.


Budynek SP Nr 1 po termomodernizacji

Budynek SP Nr 1 po termomodernizacji

Panele fotowoltaiczne na obiekcie użyteczności publicznej

Panele fotowoltaiczne na obiekcie użyteczności publicznej

Pomieszczenia po adaptacji dla Przedszkola Publicznego Nr 2

Pomieszczenia po adaptacji dla Przedszkola Publicznego Nr 2


inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


Koszt: 2.470.116,52 zł


W obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód:

   • „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” – zadanie przygotowane do realizacji - wydatki poniesione w 2020 r. - 3.050,00 zł;

   • „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Nikutowo” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 13.530,00 zł;

   • „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Oficerskiej w Mrągowie” - zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 41.820,00 zł;

 • ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

   • „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie” – zadanie zakończone - wydatki poniesione w 2020 r. - 1.122.904,73 zł.MRĄGOWO W PROGRAMIE KOLEJ+Dzięki kilkumiesięcznym staraniom Burmistrza dr hab. Stanisława Bułajewskiego i prof. Karola Karskiego posła do Parlamentu Europejskiego, z początkiem 2021 roku Centralny Port Komunikacyjny podpisał porozumienie z Miastem Mrągowo na dofinansowanie prac przygotowawczych dla modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Wszystko to elementy szprychy CPK nr 3, czyli linii nr 29: transportowy kręgosłup Mazur prowadzący do Warszawy i CPK.

Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+. Kwota dofinansowania ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł, co stanowi istotną część potrzebnego wkładu własnego samorządu. Resztę sfinansuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz między innymi władze Mrągowa, Biskupca i Orzysza. Inwestorem w ramach Programu Kolej+ będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Łączny koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 400 mln zł.


Podpisanie umowy na realizacje programu Kolej+ - zdjęcie nr 1
Podpisanie umowy na realizacje programu Kolej+ - zdjęcie nr 2