SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY


421

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

78,11%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

21,56

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,26

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


1 811

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

102,61%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,56

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

9,3

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.


SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA MRĄGOWA W 2020 R.W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Mrągowo było organem prowadzącym dla 2 ośmioletnich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli w podziale na:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Stefana Grota Roweckiego

 • Przedszkole nr 1 "Stokrotka"

 • Przedszkole nr 2 "Bajka"

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021


KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Do placówek na terenie Miasta Mrągowa uczęszczało 85 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoły zatrudniały specjalistów zgodnie z zaleceniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W obu mrągowskich szkołach podstawowych przygotowano sale do integracji sensorycznej. Dodatkowo podejmowano szereg działań:


Szkoła Podstawowa nr 1:

 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami,

 • korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

 • umożliwienie indywidualnego procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych,

 • oferta zajęć specjalistycznych oraz zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,

 • spotkania z psychologiem i pedagogiem,

 • warsztaty dla rodziców,


Szkoła Podstawowa nr 4:

 • zapewnienie opieki nauczyciela wspomagającego,

 • oferta zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, integracji sensorycznej, terapii psychologicznej oraz pedagogicznej,

 • zapewnienie zajęć dodatkowo rozwijających uzdolnienia,

 • utrzymywanie stałego kontaktu rodzica dziecka z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami specjalistami i dyrekcją szkoły w celu analizy funkcjonowania dziecka w szkole, dostosowania metod i form zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem,


Przedszkole nr 1:

 • zapewnienie dzieciom z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, rehabilitacji ruchowej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

 • dostosowanie metod, form i treści nauczania do możliwości dzieci,

 • zatrudnienie pomocy nauczyciela w grupach zgodnie z orzeczeniami,

 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci,


Przedszkole nr 2:

 • prowadzenie oddziałów integracyjnych zgodnie z potrzebami dzieci,

 • zapewnienie opieki nauczyciela współorganizującego w trakcie zawieszenia zajęć.