ochrona środowiska


Ochrona środowiska naturalnegoREALIZOWANE PROGRAMY Związane z ochroną środowiska1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mrągowa na lata 2018-2032

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta MrągowoLesistość72,48 HA

powierzchnia gruntów leśnych

71,78 HA

powierzchnia gruntów leśnych zalesionych

0,70 HA

powierzchnia gruntów leśnych przejściowo niezalesionych


0,20 HA

odnowienia sztuczne zrębów

7,00 HA

powierzchnia objęta trzebieżami

85,00 M3

pozyskanie drewna (grubizny)Tereny zielone

Na terenie Miasta Mrągowo znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich. Wraz z Gminą Reszel, Gminą Mrągowo, Gminą Sorkwity, Gminą Kolno oraz Gminą Biskupiec pokrywa on 20.615,90 ha. Jest uznawany za szczególnie cenny ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami. Do terenu Miasta Mrągowo przynależy 16,54 ha.

W Mieście Mrągowo można znaleźć trzy pomniki przyrody:

 • Drzewo Lipa drobnolistna - Skarpa przy ul. Brzozowej na gruntach miejskich

 • Drzewo Dąb szypułkowy -Zieleń miejska – Plac Jana Pawła II

 • Drzewo Dąb szypułkowy -Zieleń miejska – Plac Jana Pawła II

Odpowiednie instytucje dbają również o nasadzenia drzew i krzewów.


2 szt.

liczba parków spacerowo-wypoczynkowych

8,20 HA

powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych

15 szt.

liczba zieleńców

17,80 HA

powierzchnia zieleńców


2,90 HA

zieleń uliczna

0,50 HA

tereny zieleni osiedlowej

72 HA

łączna powierzchnia parków

17 HA

powierzchnia terenów chronionych


176 szt.

nasadzenia drzew w ciągu roku

122 szt.

nasadzenia krzewów w ciągu roku

178 szt.

ubytki drzew w ciągu roku

50 szt.

ubytki krzewów w ciągu rokuInwestycje Miasta Mrągowo w ochronę środowiska"Budowa elektrowni fotowoltaicznej"

 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp, produkującej energię elektryczną w oparciu o energię słoneczną, przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie.

 • Dofinansowanie w wysokości 85% (592 705,00 zł ) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna’’, Działania 4.1 -„Wspierane wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Zrealizowanie projektu doprowadzi do osiągnięcia celu bezpośredniego realizacji projektu, tzn. „zaspokojenie energią z OZE 26,8% zapotrzebowania na energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie” oraz celu długofalowego, tzn.: „zwiększenie stopnia ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi poprzez wykorzystanie OZE w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie”.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrągowie - w trakcie realizacji w 2020 r.Budowa elektrowni Fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie

Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie"Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej"

 • Projekt polega na instalacji paneli fotowoltaicznych wykorzystujących energię słońca- do 2 MWe/MWth . Inwestycją zostaną objęte: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kubuś” , Przedszkole Publiczne nr 1 Stokrotka

 • Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, działanie 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ”. Wartość dofinansowania wynosi 84% tj. 493 727,01 zł.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Miasta Mrągowo - zadanie zakończone w 2020 r.


"Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo"

 • Projekt realizowany na terenie Miasta Mrągowo oraz Gminy Mrągowo.

 • Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest zwiększenie liczby ludności oraz liczby podmiotów gospodarczych korzystających z wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

 • Projekt współfinansowany (ponad 52%) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Siedem zadań inwestycyjnych.

 • W 2020 r. w ramach projektu udało się zakupić nowy samochód inspekcyjny oraz wybudować kompostownię osadów ściekowych. Zakupiony przez Spółkę samochód inspekcyjny wraz z systemem informatycznym obecnie jest najnowocześniejszym narzędziem do monitoringu sieci kanalizacyjnej, będącym w posiadaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w województwie. Natomiast wybudowana kompostownia definitywnie rozwiąże problem zagospodarowania osadów ściekowych powstałych w procesie oczyszczania ścieków, jak również umożliwi Spółce miejskiej przyjmowanie od mieszkańców i utylizację niektórych biomasowych odpadów np.: gałęzi, zużytych choinek.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrągowie - w trakcie realizacji w 2020 r. Wartość końcowa zadania wynosi 19.136.814,36 zł z czego w 2020 r. wykonano zakres robót o wartości 4.052.300,00 zł.


SAMOCHÓD INSPEKCYJNY

Samochód inspekcyjny


KOMPOSTOWNIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Kompostownia osadów ściekowych


"Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa"

 • Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie odcinków kanalizacji deszczowej będących w złym stanie technicznym oraz budowie nowych odcinków kolektorów o zwiększonej przepustowości. Kolektorów wód deszczowych pozwalają zminimalizować ryzyko lokalnych podtopień. Inwestycja składa się z trzech etapów. Przewidywany termin zakończenia - 2022 r.

 • Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Wartość dofinansowania to ponad 16,6 mln zł.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Miasta Mrągowo - w trakcie realizacji w 2020 r.


"Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie"

 • Głównym celem Projektu jest ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk występowania gatunków narażonych na antropopresję na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie.

 • projekt nr RPWM.05.03.00-28-0012/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.3 – „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 . Dofinansowanie w wysokości 79% wartości projektu.


Zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych - projekt Miasta Mrągowo - zadanie zakończone w 2020 r.Gospodarka komunalnaWODA I ŚCIEKI639 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,01 km

nowej sieci

wodociągowej

11 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

100%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

657 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,7 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

10 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

99%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEBilansowanie systemu w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na wartość 200.251,41 zł. W ramach rozbieżności dnia 11 grudnia 2020 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki oraz system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się metoda naliczania opłat za odbiór odpadów. Dotychczas opłaty były naliczane od gospodarstwa domowego w podziale 1 os. gospodarstwo, 2 os. gospodarstwo, 3-5 os. gospodarstwo i pow. 6 os. gospodarstwo. Od 1 stycznia 2021 r. opłata za odbiór odpadów naliczana jest dla nieruchomości zamieszkałych od osoby zamieszkującej nieruchomość i wynosi 21 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 5 osób, a 16,80 zł miesięcznie od 6-go i każdego kolejnego mieszkańca. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata liczona jest od pojemnika i zależna jest od jego pojemności oraz częstotliwości opróżniania. W przypadku gdy na nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka wówczas opłata wynosi trzykrotność stawki.


7 981,46

Odebrane odpady

komunalne (tony)

1 855,96

Odebrane odpady

segregowane (tony)

6 125,50

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.8 173,01

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

191,54

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,39

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)264 HA

powierzchnia miasta objęta utrzymaniem czystości i porządku

91 ha

powierzchnia miasta objęta codziennym utrzymaniem czystości i porządku

3 szt.

liczba nielegalnych wysypisk śmieci zlikwidowanych w ciągu roku

264 szt.

liczba koszy na śmieci


25,05%

udział odpadów odebranych selektywnie i z PSZOK w odpadach ogółem

0,00%

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

71,59%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych, niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych

157,27%

Poziom recyklingu - przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła