POMOC SPOŁECZNA


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

39 971 220
+11,83%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Miasta Mrągowo na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 28 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 32,3 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.32 348 772

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

2 817 975

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

250 763

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 3.266 dzieci.

Na wskazany cel wydatkowano 20.205.515,98 zł.

Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 2.255 dzieci.

Całkowita kwota świadczenia wyniosła 659.550,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.


Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Mrągowie w 2020 r. były bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2019 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


Pomocą społeczną w 2020 r. objęto 667 rodzin tj. 1304 osoby w rodzinie. Świadczeniami pieniężnymi objęto 554 rodziny a niepieniężnymi 311 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 282 rodzin.Działalność Miejskiego OŚRODka POMOCY SPOŁECZNEJDom dziennego pobytu


W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie funkcjonuje kuchnia, w której przygotowywane są posiłki od poniedziałku do piątku dla najuboższych mieszkańców Miasta. W 2020 r. ze stołówki korzystało na podstawie wydanych decyzji 153 osoby. Przygotowana 22.141 obiadów. Od II kwartału ubiegłego roku ze względu na pandemię Covid-19 obiady wydawane są wyłącznie na wynos. Z tej przyczyny nie zorganizowano tradycyjnego Śniadania Wielkanocnego i Spotkania Wigilijnego. Z tego względu MOPS przy wsparciu pana Burmistrza przygotował paczki świąteczne. 10 kwietnia 2020 r.,

w związku ze świętami Wielkanocnymi 80 osobom odbierającym obiady w MOPS, bezdomnym i samotnym oraz zagrożonym chorobą alkoholową wydano paczki żywnościowe a 24 grudnia 2020 r. w związku ze świętami Bożego Narodzenia takim osobom wydano okolicznościowe paczki żywnościowe.


Zdjęcie przedstawia wielkanocną paczkę żywnościową, którą MOPS przygotował dla potrzebujących.

W 2020 r. w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, usprawniających

i terapeutycznych prowadzonych na świetlicy uczestniczyło 18 osób, w większości starszych, z niepełnosprawnością, osamotnionych, o niskich dochodach. Podczas zajęć przygotowano m.in. świąteczne kartki dla mieszkańców Mrągowa, przebywających w całodobowych DPS oraz laurki i poduszki dla 90, 95 i 100 letnich Jubilatów. Ze względu na stan pandemii, gdy świetlica nie była udostępniana uczestnikom, instruktorka terapii zajęciowej regularnie prowadziła rozmowy telefoniczne z seniorami. Również ogrzewalnia i łaźnia funkcjonowały w 2020 roku. Skorzystało z nich 14 osób. Osoby te zostały również zaopatrzone w czystą i suchą odzież.Logo programu "Wspieraj seniora"

program "wspieraj seniora"

W okresie od października 2020 do 31.12.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie realizował Program „Wspieraj Seniora”. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


Program miał na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach ww. programu wyglądał następująco:

 • Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - pod numer 22 505 11 11.

 • Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

 • Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia tej pomocy.

 • Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior.pomoc żywnościowa 2014-2020

W 2020 r. przygotowano 7 dostaw żywności. Pracownicy DDP wydali 644 osobom 3.380 paczek o łącznej wadze 33.881 kg. Wartość tych dostaw wyniosła 162.157,87 zł. Produkty, które znajdowały się w paczkach żywnościowych to:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);

 • tłuszcze (olej rzepakowy);

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).


Razem z Bankiem Żywności w Olsztynie zorganizowano w ramach działań towarzyszących POPŻ 2 warsztaty dietetyczne, w których udział wzięły 23 osoby.

Zdjęcie przedstawia puszki z żywnością oraz butelki z wodą przeznaczone dla mieszkańców w ramach programu pomocy żywnościowej.Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Opieka wytchnieniowa

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


W MOPS w Mrągowie świadczona była usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Do świadczenia usług zatrudnione były dwie osoby na umowę zlecenie, osoby te posiadały niezbędne wyksztalcenie, kursy, szkolenia które pozwoliły im świadczyć tego typu usługi. Z tej formy wsparcia skorzystało 11 rodzin z terenu Miasta. W trakcie Programu jedna z rodzin zrezygnowała, w związku z tym do uczestnictwa zakwalifikowana została inna osoba. Dziewięciu uczestników stanowiły dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności natomiast dwie osoby były to osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.