REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Miasto Mrągowo w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mrągowa na lata 2016-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Miasta.


Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.26


dokumentów i programów strategicznych Miasta były realizowanych w 2020 roku,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

9

z obszaru

pomocy społecznej

4

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

4

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

oświaty

1

z obszaru

rewitalizacjiKrótki opis realizacji


STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MRĄGOWA NA LATA 2016-2025

Niniejsza Strategia wyznacza najważniejsze zamierzenia i cele Miasta Mrągowa w długim okresie. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mrągowa na lata 2016-2025 wizja rozwoju Miasta brzmi: „Mrągowo – miasto ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Stolica country i unikatowych pomysłów. Miejsce
z dobrym klimatem dla sportu i kultury, biznesu i innowacji”.

Natomiast misja Miasta sformułowana jest następująco: „Zrównoważony rozwój Mrągowa w oparciu o efektywne wykorzystanie jego potencjałów – atrakcyjnego położenia, aktywnego społeczeństwa, dobrego klimatu dla przedsiębiorczości i marki miasta festiwalowego”.

Odnosząc się do powyższej misji i wizji, Miasto Mrągowo posiada cztery główne kierunki i priorytetowe obszary działania, zdefiniowane jako cele strategiczne:

 • Cel 1: Aktywne, zintegrowane społeczeństwo

 • Cel 2: Dobry klimat dla biznesu

 • Cel 3: Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń

 • Cel 4: Inteligentne kształtowanie środowiska antropogenicznego oraz ochrona zasobów naturalnych.

W 2019 r. Burmistrz Miasta zlecił działania zmierzające do aktualizacji dokumentu strategicznego. W 2020 r. Miasto Mrągowo uczestniczyło w programie Rozwój Lokalny, którego efektem było opracowanie 2 dokumentów aktualizujących strategię: Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w 2021 r. zostanie finalnie opracowany i skonsultowany z Mieszkańcami – Wieloletni Program Rozwoju Mrągowa, który będzie uwzględniał efekty działań podjęte w 2020 r. oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej.


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MRĄGOWA

W 2020 roku Rada Miejska w Mrągowie podjęła Uchwałę Nr XXV/8/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa. Celem podjętej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa jest przede wszystkim wykonanie postanowień uchwały Nr XXXV/5/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, bieżąca analiza zapisów obowiązujących aktów planistycznych oraz napływ wniosków inwestorskich o przekształcenie terenów pod nowe, aktualnie ukształtowane funkcje, wymaga weryfikacji stanu zagospodarowania i możliwości przekształcenia terenów przemysłowo-składowych pod nowe funkcje.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA MRĄGOWO

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XX/3/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2016-2023 (z późn. zm.). Niniejszy dokument strategiczny określa przede wszystkim cele i kierunki działań rewitalizacyjnych Miasta w horyzoncie czasowym 2016-2023.

Działanie podjęte w ramach realizacji Programu:

 • kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie (zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim i zostało ukończone w lipcu 2020 roku).

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania stanowiły kwotę 4.809.965 zł.


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 marca 2016 roku. Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej Miasta, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Działania realizowane w ramach Programu dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W lipcu
2020 roku zorganizowano spotkanie "Naturalne i zielone Mrągowo. Otwarte spotkanie z Mieszkańcami", którego tematem przewodnim była przede wszystkim ekologia i ochrona środowiska.

W 2020 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną przeznaczono środki w wysokości 5.514.487 zł, z czego środki w wysokości 552.151 zł obejmowały realizację zadań związanych z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MRĄGOWO

Program strategiczny został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVII/10/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mrągowo. Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania Miasta zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Działania podjęte w 2020 roku w ramach realizacji Programu:

 • kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie (zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim i zostało ukończone w lipcu 2020 roku).

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania stanowiły kwotę 4.809.965 zł.


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA MRĄGOWO NA LATA 2018-2032

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/4/2018 Radu Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mrągowa na lata 2018-2032". Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Miasta w perspektywie czasowej do 2032 roku.

W 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie ogłosił konkursu na dofinansowanie do kosztów usunięcia azbestu. W związku z powyższym podjęto decyzję o sfinansowaniu zadania związanego z usunięciem azbestu (zdjęcie, transport i utylizacja) ze środków budżetu Miasta Mrągowo. W ramach realizacji Programu usunięto 11,034 Mg z 12 nieruchomości.

Na realizację niniejszego Programu w 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 13.780 zł.


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2018-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXIX/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020. Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Mrągowo, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach realizacji niniejszego Programu podejmowano szereg działań, w szczególności:

 • budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin;

 • wspomaganie funkcjonowania rodziny (18 rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny);

 • wspomaganie dzieci w środowisku szkolnym;

 • opieka nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo.

W 2020 roku na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeznaczono środki w wysokości
736.468 zł.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO MRĄGOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVI/20/2019 rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarto na podstronie raportu Współpraca z NGO.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO MRĄGOWO NA ROK 2020

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/9/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim.

W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania w 2020 roku:

 • odławianie z terenu Miasta bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku;

 • trwałe oznakowanie zwierząt w schronisku;

 • przeprowadzanie sterylizacji/kastracji wszystkich zwierząt w schronisku;

 • usypianie ślepych miotów;

 • sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie);

 • sterylizacje/ kastracje kotów wolno żyjących;

 • poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie;

 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 • promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt oraz edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania zwierząt.

W 2020 roku w ramach wydatków związanych ze schroniskami dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 53.837 zł.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY MIASTA MRAGOWO NA LATA 2014-2020

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały nr XLV/1/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2014-2020. Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Miejskiej Mrągowo, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc
w rodzinie, przestępczość.

Zadania wynikające z założeń Strategii w 2020 roku realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mrągowie. W ramach założeń Strategii podejmowano także działania związane z innymi dokumentami strategicznymi, bezpośrednio powiązanymi z obszarem polityki społecznej, m.in. Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na rok 2020, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021. Zadania realizowane w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych scharakteryzowano poniżej.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIASTO MRĄGOWO NA 2020 ROK

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVI/12/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia
31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2020 rok (z późn. zm.). Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania w 2020 roku:

 • osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe udzielono pomocy: psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności;

 • podjęto działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do społeczności;

 • realizowano profilaktyczne programy i imprezy oraz działania informacyjne i edukacyjne;

 • funkcjonowały powołane organy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • wspomagano działalność instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

 • prowadzono 3 świetlice środowiskowe.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości
590.562 zł.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIASTO MRĄGOWO NA LATA 2019-2021

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr L/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia
18 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021. Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodziną, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych Miasta.

W ramach realizacji niniejszego Programu w 2020 roku, podjęto następujące działania:

 • udzielono pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków, poprzez dyżur informacyjno-konsultacyjny (przeprowadzono 48 godzin dyżuru, z porad specjalisty skorzystały 82 osoby);

 • zrealizowano programy profilaktyczne w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Młodzieżowym Domu Kultury i Centrum Kultury i Turystyki (od 01.01.2021 r. Mrągowskie Centrum Kultury);

 • zrealizowano programy profilaktyczne w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł";

 • zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne pn. "Zachowaj trzeźwy umysł";

 • zakupiono pomoc dydaktyczną, tj. narkotykową walizkę edukacyjną.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 46.460 zł.


GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY MIASTO MRĄGOWO W LATACH 2016-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXIV/1/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia
22 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016-2020. Celem Programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego.

Działania podjęte w ramach realizacji Programu w 2020 roku:

 • prowadzono Środowiskowy Dom Samopomocy;

 • wdrożono systematyczną psychoedukację skierowaną do dzieci i młodzieży uczącej się oraz ich rodziców
  i opiekunów prawnych;

 • udzielano porad i konsultacji dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Na wydatki budżetu Miasta związane z ochroną zdrowia w 2020 roku przeznaczono łącznie 150.715 zł.


STRATEGIA ROZWOJU SPORTU I WOLONTARIATU SPORTOWEGO DLA MRĄGOWA "SPORT ZMIENIA"

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/9/2012 rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa "Sport Zmienia" do roku 2020. Realizacja Strategii ma na celu prowadzenie działań promujących sport wśród kobiet, dziewcząt, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin. Na wydatki zrealizowane w ramach kultury fizycznej
i sportu w 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 998.554 zł.

Szczegółowe informacje o działalności sportowej Miasta w 2020 roku przedstawiono na podstronie działalność sportowa.


WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 2018-2023

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: "Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018-2023" (z późn. zm.). W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac.

W ramach działań związanych z modernizacją i rozwojem urządzeń wodociągowych w 2020 roku:

 • wybudowano nową sieć wodociągową na odcinku 1,01 km;

 • wybudowano nową sieć kanalizacyjną na odcinku 1,7 km.


WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTA MRĄGOWA NA LATA 2017-2021

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/6/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia
21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Mrągowa na lata 2017-2021". Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Miasta, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

W ramach realizacji Programu podejmowano następujące działania:

 • realizowano politykę czynszową;

 • prowadzono planowaną sprzedaż lokali;

 • zlecono zarządzanie zasobem mieszkaniowym wyspecjalizowanemu zarządcy;

 • racjonalnie gospodarowano mieszkaniowym zasobem Miasta.

Na realizację zadań związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700) przeznaczono środki z budżetu Miasta
w łącznej wysokości 5.213.182 zł.


Mrągowska inicjatywa lokalna

Mrągowska Inicjatywa Lokalna została wprowadzona Uchwałą Nr XVII/2/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej. Program jest formą współpracy Miasta z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Miasta. Podejmowane inicjatywy mają wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców. W 2020 zrealizowano 19 zadań publicznych
w ramach niniejszego Programu.

Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w w zakładce Programy obywatelskie.


MRĄGOWSKI PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/1/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Mrągowskiego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Program ma na celu zwiększenie możliwości indywidualnego rozwoju ucznia oraz motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy poprzez udzielanie pomocy uczniom uzyskującym dobre wyniki w nauce lub mającym szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych bądź sportowych. W ramach całego wsparcia przyznawane są tytuły „Absolwent Roku” i „Stypendysta Roku”.

W 2020 roku najzdolniejszym uczniom mrągowskich szkół podstawowych stypendia wręczono 22 września, podczas uroczystości w Centrum Kultury i Turystyki. Łącznie nagrodzono 37 uczniów z dwóch mrągowskich szkół: SP Nr 1
i SP Nr 4.

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa wraz ze stypendystami w roku szkolnym 2019/2020
Zdjęcie przedstawia statuetkę "Absolwent Roku"

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIASTO MRAGOWO NA LATA 2019-2021

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr L/3/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia
18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021. Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach Miasta wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

W 2020 roku, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

   • udzielano pomocy rodzinom, w których występują problemy przemocy w rodzinie (75 rodzin było objętych procedurą "Niebieskiej Karty");

   • realizowano profilaktyczne programy i imprezy;

   • prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną;

   • zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne, w celu realizacji Programu.

Na działania w obszarze wspierania rodzin (dział 852, rozdział 85205) wydatkowano środki z budżetu Miasta w wysokości 28.882 zł.


TELEOPIEKA W MIEŚCIE MRĄGOWO

Program został przyjęty do realizacji na mocy podpisanej deklaracji dotyczącej przystąpienia do pilotażowego programu wdrażania usług teleopiekuńczych w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Programu jest zapewnienie usługi teleopiekuńczej dla 20 mrągowskich Seniorów. System polega na zdalnym monitorowaniu bezpieczeństwa i zdrowia podopiecznych, m.in poprzez wyposażenie w telefon oraz bransoletkę
z "czerwonym przyciskiem alarmowym". W sytuacji zagrożenia, naciśnięcie przycisku wywołuje połączenie
z operatorem, który podejmuje decyzje o rodzaju interwencji w celu natychmiastowego udzielenia pomocy.
Na realizację programu w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 14.532 zł.


PROJEKT PN. „Projekt Gminy Miasto Mrągowo – Wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie mające na celu powstrzymywanie rozprzestrzeniania się COVID – 19 wśród beneficjentów Ośrodka”

Niniejszy Projekt został opracowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 – „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”. Realizacja Programu miała na celu zaopatrzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w środki ochronne (maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, żele do dezynfekcji rąk, kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji powierzchni wspólnych). Środki te miały zapewnić bezpieczeństwo pracownikom Ośrodka, zajmującym się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach realizacji Projektu zakupiono:

 • kombinezony jednorazowe - 30 szt.;

 • maseczki ochronne (jednorazowe) - 240 opakowań po 50 szt.;

 • rękawiczki jednorazowe - 120 opakowań po 100 szt.;

 • żel do dezynfekcji rąk - 290 szt.;

 • przyłbice ochronne - 120 szt.;

 • płyny do dezynfekcji w opakowaniach zbiorczych.

Łączna wartość zrealizowanego projektu wynosiła 15.844 zł, z czego kwota dofinansowania pozyskanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wynosiła 15.049 zł. Pozostała kwota, tj. 795 zł stanowiła wkład własny jednostki.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY "POMOC GMINY Z ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2019-2023

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. Program stanowi realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 - moduł I i II. Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rzeczywista liczba osób objętych programem to 1.073 osoby (w 2019 r.- 1.004 osoby ), w tym:

 • dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 175 osób;

 • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej - 201 osób;

 • pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie artykułu 7 ustawy o pomocy społecznej - 712 osób.


Szczegóły realizacji Programu w 2020 roku:

 • opłacono posiłki dla 293 (w 2019 r. - 311 osób), w tym dla 78 dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, dla 138 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 84 posiłki dla pozostałych osób;

 • w 14 placówkach na terenie Miasta prowadzono dożywianie w formie posiłku;

 • pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności otrzymało 442 rodziny tj. 948 osób w rodzinach.

Całkowity koszt Programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 563.333 zł, z czego 225.334 zł stanowiły środki własne, natomiast 338.000 zł stanowiła dotacja.


W 2020 roku nastąpił spadek liczby osób korzystających z posiłków. Przyczyną spadku był ogłoszony na terytorium RP stan epidemii i zamknięcie większości stołówek szkolnych (z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach). W związku z powyższym dla większości dzieci posiłek w szkole został zamieniony na inną formę pomocy tj. świadczenie pieniężne na zakup żywności.


Zdjęcie przedstawia Burmistrza w towarzystwie

projekt „#Opuść margines życia - Mrągowo”

Projekt został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VIII/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Wdrożenie Programu miało na celu realizację usług wspierających integrację rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze środowiskiem lokalnym. Program przewiduje zastosowanie co najmniej trzech różnych form wsparcia osób objętych Programem (na podstawie indywidualnej diagnozy).

W 2020 roku realizowano szereg inicjatyw związanych z założeniami Programu, m.in. :

 • warsztaty hortiterapii i sportu;

 • indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne;

 • samopomocowe grupy wsparcia;

 • zajęcia psychoedukacyjne;

 • trening właściwych relacji rodzinnych;

 • rękodzieło artystyczne;

 • aranżacja zieleni.

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki
z budżetu w wysokości 231.944 zł.

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA LATA 2017-2021 W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA ORAZ NARZĄDÓW RUCHU

Program został przyjęty do realizacji na mocy umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo" nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-0020/19.

W 2020 roku, w ramach założeń niniejszego Programu, kontynuowano realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. W ramach realizacji projektu w 2020 roku przeprowadzono m.in. wykłady z edukacji zdrowotnej (wykłady odbyły się 6 lutego 2020 r.,
4 marca 2020 r. oraz 3 września 2020 r.) oraz realizowano usługi z zakresu działań terapeutycznych (rehabilitacji medycznej i aktywności fizycznej).

W 2020 roku na realizację Programu przeznaczono środki z budżetu w wysokości 233.755 zł.

Zdjęcie przedstawia uczestników trzeciego wykładu z rehabilitacji zdrowotnej
Zdjęcie przedstawia uczestników trzeciego wykładu z rehabilitacji zdrowotnej
Zdjęcie przedstawia uczestników trzeciego wykładu z rehabilitacji zdrowotnej