ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNAKRÓTKA OCENA GMINY

Duże znaczenie w tym obszarze ogrywa aktywność Miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2020 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 61,17 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2018 r. wyniosła 27,78 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 165,93 zł na mieszkańca do 227,31 zł na mieszkańca). Wskazać również należy na jeden z wyższych wskaźników bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w w Mieście, w porównaniu do miast w grupie porównawczej. Aktywności ze strony władz Miasta w obszarze związanym z infrastrukturą wymaga działalność inwestycyjna w obiekty kultury i sportu oraz działalność w obszarze dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA

*wskaźnik IG10 kalkulowany jest w oparciu o wykonanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2016-2020 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W budżecie Miasta Mrągowo w latach 2016-2020 w rozdziale tym nie wykazywano wydatków inwestycyjnych stąd wartość wskaźników w każdym analizowanym roku wykazano na poziomie 0 zł. Należy jednak wskazać, że w zakresie ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego w latach 2018-2020 Miasto Mrągowo poniosło określone wydatki (ujmowane w innych działach klasyfikacji budżetowej), w tym:

  • w 2018 r. zakupiono czujniki do pomiaru zanieczyszczań - 27.860 zł;

  • w 2019 r. ponoszono koszty utrzymania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza - 10.627 zł;

  • w 2020 r. ponoszono koszty utrzymania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza - 10.627 zł.